Kensuke Nagai

Team
FC Tokyo
National team
Japan
Japan
 Japan
 FC Tokyo
Striker
11
Striker
11
Talk 0